Kā pieteikties

4 soļi līdz dalībai BJC „Laimīte” pulciņos

 

 

1.       Pieteikšanās pulciņā

BJC „Laimīte” , Sarkandaugavas ielā 24, Baltāsbaznīcas ielā 14, Rīgā.  No 2.septembra pie pulciņa skolotājiem, aizpildot iesniegumu un 1.pielikumu ( Informēšana par personas datu apstrādi) 2.pielikumu ( Piekrišana bērna/pilngadīgas personas datu apstrādei saistībā ar viņa fotografēšanu un filmēšanu).

Pieteikties iespējams vairākos pulciņos, pēc pirmajām nodarbībām izvēloties tīkamāko pulciņu (vai pulciņus).

 

2.    Dalības maksa pulciņos 

Dalības maksu pulciņos nosaka BJC „Laimīte” rīkojums Nr. BJCL-19-114-rs, 29.08.2019. "Par  līdzfinansējuma apmēru BJC "Laimīte"  interešu izglītības programmās";

Pamatojoties uz RĪGAS DOMES 23.10.2012.  LĒMUMU  Nr.5376  „Par līdzfinansējuma apmēru interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pilsētas  pašvaldības izglītības iestādēs” 1.punktu, Rīgas domes 10.07.2019. lēmumu Nr. 2441 redakcijā  "Par grozījumiem Rīgas domes 23.10.2012. lēmumā Nr. 5376." Par līdzfinansējuma apmēru interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs".

 

Atbrīvošanu no vecāku līdzdalības maksājumiem nosaka  Kārtība, kādā veicami audzēkņu līdzdalības maksājumi Bērnu un jauniešu centrā ,,Laimīte».

Audzēkņiem, līdzdalības maksājums ir jāmaksā par 9 (deviņiem) mācību gada mēnešiem (no septembra līdz maijam) neatkarīgi no apmeklēto nodarbību skaita.

 

3.   Nodarbību apmeklējums

Pirmais nodarbību apmeklējums jaunajiem un esošajiem audzēkņiem. Jaunajiem audzēkņiem – tiekoties ar pedagogu Jūs noskaidrojat visus jautājumus (par pulciņa mācību programmu, precīzu nodarbību laiku un vietu, nepieciešamajiem mācību materiāliem, maksu u.tml.);

 

 

4.       Līguma aizpildīšana un parakstīšana ( maksas pulciņiem)

Līgumu aizpilda un paraksta pie izvēlētā pulciņa skolotāja vienas nedēļas laikā pēc pirmās nodarbības.

Līguma parakstīšana -

līgumu paraksta audzēkņa vecāki, aizbildnis līdz audzēkņa 18 gadu vecumam.

Līgumu paraksta audzēknis, ja audzēknis ir sasniedzis 18  gadu vecumu.