Iekšējās kārtības noteikumi

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Bērnu un jauniešu centra „Laimīte” (turpmāk – Centrs) iekšējās kārtības noteikumi reglamentē Centra darba organizāciju. Tie nosaka:

1.1.1. izglītības procesa organizāciju;

1.1.2. kārtību, kādā piesakāmi un organizējami pasākumi, koncerti, ekskursijas, izstādes sacensības u.c.;

1.1.3. Centra ētikas kodeksu;

1.1.4. audzēkņu un audzēkņu vecāku/aizbildņu tiesības un pienākumus;

1.1.5. kārtību, kādā Centrā uzturas audzēkņi, viņu vecāki u.c. personas, kuras ierodas Centrā;

1.1.6.  atbildību par noteikumu neievērošanu.

1.2. Iekšējās kārtības noteikumus izstrādā Centra administrācija. Ar noteikumiem visus Centra pedagogus un darbiniekus iepazīstina divas reizes gadā, ko pedagogi un darbinieki apliecina ar parakstu attiecīgā instruktāžu žurnālā. Audzēkņus ar iekšējās kārtības noteikumiem iepazīstina pulciņa skolotājs nodarbību laikā divas reizes (mācību gadā sākumā un otrā mācību pusgada sākumā) kā arī pēc katriem noteikumu grozījumiem un papildinājumiem, ko audzēkņi apliecina ar savu parakstu nodarbību žurnālā. Vecākus ar noteikumiem iepazīstina pulciņa vai kolektīva vadītājs mācību gada sākumā.

1.3. Centra audzēkņu drošībai ir izstrādāta kārtība, kādā organizējami pasākumi, ekskursijas, koncerti, izstādes, sacensības u.c., un kārtība, kādā audzēkņi tiek iepazīstināti ar instrukcijām par drošību piedaloties pasākumos un mācību procesā.

1.4. Centra telpās nav atļautas darbības, kuras nav saistītas ar tiešo audzināšanas un mācību procesu (tirdzniecība, reklāmu izvietošana u.c.)

1.5. Mācību telpās audzēkņiem, pedagogiem un darbiniekiem jāievēro darba drošības un higiēnas noteikumi. Virsdrēbes jāatstāj Centra garderobē.

1.6. Audzēkņiem un pedagogiem jāievēro darba laika grafiki un stundu saraksti;

1.7. Centra pedagogiem jāiepazīstina audzēkņi ar evakuācijas un rīcības plāniem nestandarta situācijās. Evakuācijas plāni atrodas visos Centra gaiteņos un informācija par palīdzības dienestu izsaukšanu atrodama uz ziņojumu stendiem;

1.8. Centra audzēkņu un pedagogu pārkāpumi jāizvērtē taisnīgi, pamatojoties uz pārbaudītiem faktiem, vispārpieņemtām sabiedrības uzvedības normām un ētikas kodeksu.

2. Izglītības procesa organizācija

2.1. Pulciņos nodarbības notiek pēc pedagogu veidotām interešu izglītības programmām. Interešu izglītības programmas tiek realizētas pa mācību gadiem (no septembra līdz jūnijam). Nodarbības notiek 2-5 reizes nedēļā,  atbilstoši darba specifikai, arī vasarā.

2.2. Mācību process centrā sākas plkst. 09.00 un beidzas plkst. 21.30. Izmaiņas darba laikā ir pieļaujamas ar Centra administrācijas atļauju un noformējamas ar attiecīgu rīkojumu.

2.3.Vienas nodarbības ilgums no 30 līdz 120 minūtēm. Starp nodarbībām var būt 5 vai 10 minūšu gari starpbrīži. Mācību darbu var organizēt apvienojot kopā divas mācību nodarbības. Starp individuālajām nodarbībām var nebūt starpbrīdis.

2.4. Mācību darbs norit pēc nodarbību saraksta, kuru katram mācību pusgadam veido pulciņa vai kolektīva vadītājs kopā ar direktora vietnieku.

2.5. Mācību telpu noslogotības grafiku katram pusgadam sastāda direktora vietnieks. Audzēkņiem jāseko nodarbību saraksta izmaiņām.

2.6. Jauno audzēkņu uzņemšana Centrā notiek augusta beigās un septembrī.

Pieteikt audzēkni pulciņā var tikai vecāki vai aizbildņi, uzrakstot rakstisku iesniegumu un noslēdzot līgumu par bērna uzņemšanu maksas pulciņā.  Pilngadīga persona piesakās personīgi, uzrakstot iesniegumu un noslēdzot līgumu maksas pulciņos. Ja pulciņos ir vakantas vietas, var uzņemt arī audzēkņus mācību gada vidū. 2.7. Līdzdalības maksājumu samaksas kārtība ir noteikta Nolikumā par vecāku līdzdalības maksājumiem. Līdzdalības maksājuma neveikšana var būt par iemeslu audzēkņa atskaitīšanai un līguma laušanai.

2.8. Mācību gada sākumā divu nedēļu laikā pēc uzņemšanas centra direktore apstiprina pulciņu un kolektīvu audzēkņu sarakstus.

2.9. Audzēkņu nodarbību apmeklētību pedagogs reģistrē nodarbību uzskaites žurnālā. Ja ir ilgāki kavējumi, pedagogs interesējas par to iemesliem.

3. Kārtība, kādā piesakāmi un organizējami pasākumi, koncerti, ekskursijas, izstādes sacensības

3.1. Centra pulciņi un kolektīvi mācību plāna ietvaros var rīkot pasākumus, koncertus, sacensības, izstādes, ekskursijas u.c. Audzēkņi var piedalīties arī citu organizāciju un iestāžu pasākumos.

3.2. Pasākumu vai ekskursiju pieteikumu iesniedz attiecīgā pulciņa vai kolektīva vadītājs vismaz 5 dienas pirms tā norises, norādot audzēkņu sarakstu, vietu un laiku, kur attiecīgais pasākums notiek.

3.3. Centra direktors izdod rīkojumu par pulciņa vai kolektīva dalību pasākumā. Pedagogs ar savu parakstu apliecina apņemšanos pilnīgi atbildēt par audzēkņu drošību un veselību visa pasākuma laikā.

3.4. Kontroli par organizēto pasākumu norisi uzņemas pasākuma organizators un Centra administrācija.

4. Centra Ētikas kodekss

4.1. Katrs Centra darbinieks atbild par Centra reputāciju.

4.2. Ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās, t.i., informācijas neizpaušana trešajai personai par audzēkņiem, pedagogiem un darbiniekiem.

4.3. Izturēties saprotoši un iejūtīgi, ar savstarpēju cieņu pret:

4.3.1. atšķirīgu tautību, kultūru, uzskatu un reliģiskās piederības cilvēkiem;

4.3.2. apkārtējiem, kuri guvuši fizisku vai garīgu traumu;

4.3.3. dažāda vecuma, dzimuma un seksuālās orientācijas cilvēkiem.

4.4. Izsakot kritiku vai aizrādījumus, būt objektīvam un neaizskart cilvēku pašcieņu, tiesības vai privāto dzīvi.

4.5. Problēmas un konfliktus, kas radušies Centra ikdienā, risināt konstruktīvi un konfidenciāli. Cienīt visu personu viedokļus.

5. Audzēkņu un audzēkņu vecāku/aizbildņu tiesības un pienākumi

5.1. Audzēkņu tiesības:

5.1.1. Apmeklēt izvēlētās pulciņa nodarbības un piedalīties pulciņa pasākumos;

5.1.2. Izstāties no pulciņa, par to informējot pulciņa pedagogu;

5.1.3. Aktīvi piedalīties mācību procesā, izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, izteikt argumentētus priekšlikumus mācību procesa uzlabošanai;

5.1.4. Mācību procesā izmantot Centra telpas, mācību līdzekļu, inventāru, informācijas tehnoloģijas u.c.;

5.1.5. Piedalīties Centra sabiedriskajā darbā un pasākumos;

5.1.6. Nepieciešamības gadījumā saņemt pirmo medicīnisko palīdzību.

5.2. Audzēkņu pienākumi:

5.2.1. Ievērot Centra iekšējās kārtības un darba drošības instrukcijas un Latvijas Republikas Satversmi un likumus;

5.2.2. Apmeklēt pulciņa nodarbības un piedalīties pasākumos;

5.2.3. Apgūt pulciņa mācību programmu, aktīvi iesaistoties nodarbībās;

5.2.4. Savlaicīgi informēt pulciņa pedagogu par neierašanos uz nodarbību vai pasākumu;

5.2.5. Informēt pulciņa pedagogu par sliktu pašsajūtu nodarbību vai pasākumu laikā;

5.2.6. Centra telpās uzturēties maiņas apavos, virsdrēbes nodot garderobē, uzvesties klusu, netraucēt pārējo audzēkņu un pedagogu darbu;

5.2.7. Ievērot mācību telpu lietošanas vispārējās normas, ievērot pieklājību, būt savaldīgam, nosvērtam un ievērot savstarpējās saskarsmes kultūru;

5.2.8. Ievērot pārējo audzēkņu, pedagogu un darbinieku tiesības, ievērot darba disciplīnu;

5.2.9. Saudzēt mācību telpas un inventāru, Centra mācību līdzekļus;

5.2.10. Sargāt savu veselību, ievērot tīrību un personīgo higiēnu;

5.2.11. Sargāt savu personīgo īpašumu.

5.3. Centra audzēkņiem un vecākiem aizliegts:

5.3.1. Lietot alkoholu, smēķēt, ienest narkotiskas vielas un ieročus;

5.3.2. Veikt tirdznieciskos darījumus, spēles par naudu vai citas azarta spēles;

5.3.3. Veikt politisko partiju aģitāciju reliģisko sektu sludināšanu, kā arī pretvalstiskas un pretlikumīgas darbības.

5.4. Audzēkņu vecāku pienākumi:

5.4.1. Iepazīties ar Centra iekšējās kārtības noteikumiem, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību, Nolikumu par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu u.c. Centra noteikumiem, ievērot Latvijas Republikas Satversmi un likumus;

5.4.2. Ievērot Centra Iekšējās kārtības noteikumus un rūpēties, lai audzēknis tos ievērotu;

5.4.3. Sniegt ziņas par audzēkņa veselības stāvokli, informēt par īpašajiem medikamentiem, kas nepieciešami noteiktos gadījumos (alerģija, astma u.tml.) un nodrošināt audzēkni ar tiem;

5.4.4. Iesniegt nepieciešamās ārsta izziņas, nodrošināt audzēkņa ierašanos uz obligātajām veselības pārbaudēm pulciņos ar paaugstinātu fizisko slodzi;

5.4.5. Veicināt audzēkņa līdzdalību visās pulciņa nodarbībās un pasākumos;

5.4.6. Pirmsskolas un sākumskolas vecuma audzēkņu nodarbību laikā uzturēties Centrā;

5.4.7. Piedalīties vecāku sapulcēs, pēc iespējas atklātajās nodarbībās un pasākumos;

5.4.8. Samaksāt līdzdalības maksājumu;

5.4.9. Atlīdzināt Centra audzēkņa tīši nodarītos materiālos zaudējumus;

5.4.10. Savlaicīgi brīdināt par audzēkņa izstāšanos no pulciņa;

5.4.11. Uzturoties Centra telpās, uzvesties klusu, netraucēt pārējo audzēkņu un pedagogu darbu; ievērot telpu lietošanas vispārējās normas;

5.4.12. Ievērot pieklājību, būt savaldīgam, nosvērtam un ievērot savstarpējās saskarsmes kultūru; ievērot pārējo audzēkņu, pedagogu un darbinieku tiesības ;

5.4.1.13. Sargāt savu personīgo īpašumu.

5.4.14. Vecāku pienākums ir brīdināt pulcina pedagogu par nodarbību neapmeklēšanas iemesliem, audzēknis tiek atskaitīts, ja bez attaisnojoša iemesla nodarbības netiek apmeklētas ilgāk par diviem mēnešiem.

5.5.15. Pārtraucot apmeklēt pulciņa nodarbības pirms mācību gada beigām vecāku pienākums ir noformēt rakstisku iesniegumu par bērna atskaitīšanu no pulciņa un līguma laušanu.

5.4.16. Ja audzēknis jebkādu iemeslu dēļ nodarbības ilgstoši nevar apmeklēt, bet vecāki vēlas saglabāt vietu attiecīgajā pulciņā, tad vecākiem iepriekš jābrīdina pedagogs un jāraksta Centra direktorei iesniegums ar lūgumu rezervēt vietu pulciņā.

5.5. Vecāku tiesības:

5.5.1. Pieprasīt atskaiti par pulciņa vecāku līdzdalības maksājumu izlietojumu;

5.5.2. Prasīt līdzdalības maksājuma atvieglojumus, iesniedzot iesniegumu ar pamatojumu Centra sociālajam pedagogam;

5.5.3. Ar pedagoga atļauju piedalīties pulciņa nodarbībās un pasākumos;

5.5.4. Iesniegt Centra administrācijai Centra darba vērtējumu, kā arī ierosinājumus un priekšlikumus darba uzlabošanai.

6. Iekšējās kārtības noteikumu neievērošana

6.1. Iekšējās kārtības noteikumu neievērošanas gadījumā administrācija ir tiesīga:

6.1.1. Uzaicināt audzēkni uz administrācijas apspriedi;

6.1.2. Izteikt aizrādījumu rakstiskā veidā, informējot par to vecākus;

6.1.3. Izteikt aizrādījumu un brīdinājumu vecākiem rakstiskā veidā, uzaicinot uz pārrunām kopā ar bērnu;

6.1.4. Ziņot par situāciju Bāriņtiesai, pašvaldības policijai, Valsts policijai vai bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai.

7. Citi jautājumi

7.1. Noteikumi stājas spēkā ar 2013.gada  29.maiju;

7.2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” 01.09.2010. noteikumi „Bērnu un jauniešu centra „Laimīte” Iekšējās kārtības noteikumi”.