Iepirkumi

Par vasaras nometņu "Vasara Vecāķos" dalībnieku ēdināšanu. 15.04.2019. noslēgts pakalpojuma līgums ar SIA "Biznesa veiksme", reģistrāciias Nr. 40003359397.

 

 

 

 

Par nekustamo īpašumu Rīgā, Sarkandaugavas ielā 24 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 016 0129 001 un Limbažu ielā 8 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 016 0171 002, nomas līgumu.

19.02.2019. RD IKSD BJC „Laimīte” noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Sarkandaugavas ielā 24 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 016 0129 001 un Limbažu ielā 8 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 016 0171 002 nomas līgumu ar SIA “Venden”, reģistrācijas Nr. 40003325121, nomas maksa par telpām Sarkandaugavas ielā 24 (iznomājamā platība 1 m²) - EUR 65 mēnesī, nomas maksa par telpām Limbažu ielā 8 (iznomājamā platība 1 m²) - EUR 101 mēnesī ar termiņu līdz 12.02.2024.